Przejdź do treści

studia

Przejdź do treści
Tryb wyświetlania : [wg wybranej kategorii] | pogrupowane alfabetycznie | pogrupowane wg kategorii | alfabetycznie (nie pogrupowane)
 
 Wyszukiwarka  Kierunek studiów  matematyczno-przyrodnicze  geografia 
Pozycje :: : 1 - 17 z 17
Kierunek studiów / matematyczno-przyrodnicze / geografia 
studia matematyczno-przyrodnicze, kierunek: GEOGRAFIA

PODYSKUTUJ NA FORUM


OGÓLNIE


Ogólnie

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda–człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu geografii wzbogaconą o wiedzę ogólną z obszaru nauk ścisłych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej. Absolwent posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka oraz kreatywnego wykorzystywania wiedzy i wykonywania pracy zawodowej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych.


STUDIA – W SKRÓCIE


Co będziesz studiować?

podstawy geografii, astronomiczne podstawy geografii, systemy informacji geograficznej, matematyka, fizyka i chemia Ziemi, ekonomia, socjologia, geomorfologia, hydrologia i oceanografia, meteorologia i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia osadnictwa, geografia polityczna, geografia regionalna Polski, geografia regionalna świata, geologia, kartografia i topografia, gleboznawstwo i geografia gleb, kształtowanie i ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, teledetekcja, metodologia badań geograficznych, filozofia, globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej, globalne problemy geografii fizycznej;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

zobacz


JAKA UCZELNIA?


Gdzie można studiować geografię:

JAKA PRACA?


Perspektywy pracy

Ukończenie geografii daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do:
  • pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,
  • pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej,
  • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:
  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
  • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • nauczyciele geografii i przedmiotów pokrewnych.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 12 633 63 77, 12 663 14 01

Uniwersytet Łódzki Gold Bookmark 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Gold Bookmark 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gold Bookmark 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń            
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Gold Bookmark 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: 12 662 60 14, fax: 12 637 22 43
  Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
tel. 22  644 04 55, tel./fax 22 644 07 97
  Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
tel. 58 523 2531, 58 523 2532, 58 523 2326, 58 523 2328, 58 523 2332
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
tel. 61 829 43 75
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 41 349 72 28, 41 349 72 94, fax 41 349 72 01
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)
  Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel. 91 444 10 00
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00
  Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42
  Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 55
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 348 23 48
  Ż=== miejsce dla uczelni posiadającej w ofercie dydaktycznej ten kierunek===|Ż  
  Do góry
Pozycje :: : 1 - 17 z 17
Generated in 1.32155 Seconds