KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

geodezja i kartografia


Ogólnie

Studia na kierunku geodezja i kartografia kształcą specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarkę nieruchomościami.

Absolwent powinien:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii,
 • posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu geodezji i kartografii,
 • wykazywać znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
 • umieć określać i ewidencjonować stan własności Ziemi oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji,
 • posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii Powinien posiadać umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

geodezja i kartografia


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, geomatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, kataster i gospodarka nieruchomościami, systemy informacji przestrzennej, zaawansowana matematyka, zaawansowane metody opracowywania obserwacji, geodynamika, cyfrowe przetwarzanie obrazu, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe (polowe).

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

geodezja i kartografia


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • przedsiębiorstwach pokrewnych,
 • małych firmach,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Katalog kierunków