KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów

turystyka i rekreacja


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien posiadać wiedzę humanistyczną - pozwalającą poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji, przyrodniczą - dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko; aktywność ruchową oraz ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.
Absolwent powinien posiadać umiejętności:
 • kierowania oraz samodzielnego planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji,
 • samodzielnego opracowywania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • swobodnego nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi.

turystyka i rekreacja


Co będziesz studiować?

historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, produkcja roślinna i zwierzęca, jakość surowców i produktów spożywczych, żywienie człowieka, historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, informatyka w turystyce i rekreacji, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, doradztwo turystyczne, produkt turystyczny, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, bioróżnorodność;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria oraz ćwiczenia audytoryjne, projektowe lub terenowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

turystyka i rekreacja

turystyka i rekreacja


Perspektywy pracy

Powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w:
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Katalog kierunków