KierunkiStudiów.pl

Menu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel. (centrala) 22 593 10 00, Biuro Spraw Studenckich: 22 593 10 20

Strona www Emailsggw_nowe1.jpg
 
SGGW w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy
Zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i przyrodniczych

51 miejsce na świecie w rankingu najlepszych uczelni rolniczych i leśniczych
(ranking QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com)

Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych (konkurs organizowany przez ACI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
Uczelnia Przyjazna Studentom (konkurs „PROstudent”)

SGGW w Warszawie zajęła pierwsze miejsca w grupach rankingowych Perspektyw i Rzeczpospolitej: Kierunki o żywieniu i żywności, Kierunki rolnicze i leśne, oraz liczące się miejsca w zakresie Weterynarii i w Kierunkach przyrodniczych. W ogólnym rankingu uczelni wyższych w 2014  roku SGGW zajęła 25 miejsce.
Najczęściej wybierana przez maturzystów uczelnia przyrodnicza:
 • 27 000 studentów
 • 1 300 wykładowców
 • 37 kierunków studiów
 • 13 wydziałów
 • Wspólne badania naukowe i dydaktyczne z 250 zagranicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata.
 
sggw_nowe2.jpg
SGGW w Warszawie to również prężnie działające organizacje studenckie:
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW
 • Akademicki Klub Turystyczny SGGW
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo SGGW
 • AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • ERASMUS STUDENT NETWORK SGGW
 • Chór Akademicki SGGW
 • Chór Kameralny SGGW
 • IAAS-Polska – Międzynarodowa Organizacja Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
 • IVSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii
 • Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” im. Zofii Solarzowej
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Orkiestra Reprezentacyjna SGGW
 • Rewia Tańca
 • Ruch Akademicki Pod Prąd
 • Studencki Klub Jaskiniowy
 • Studencki Klub Podróżniczy „Czwórka”
 • Studencki Klub Wspinaczkowy
 • SQER Dance
 • Klub Żeglarski SGGW
 • Zespołu Sygnalistów Myśliwskich AKTEON
sggw_nowe3.jpg

 
Nowoczesny Kampus i doskonałe warunki dydaktyczne (ponad 70 hektarów powierzchni, 1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych, 300 sal wykładowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka, Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju). Możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych – Program MOSTAR)

4 000 miejsc w 12-tu doskonale wyposażonych Domach Studenckich (Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich)

Nowoczesne obiekty sportowe (aqua park, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii).

Więcej na www.sggw.pl oraz https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa


Rekrutacja 2015/2016

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia w SGGW:
 • rejestracja kandydata przez Internet (konieczne dołączenie cyfrowej fotografii kandydata)
 • ankieta osobowa/Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów – dostępny w Panelu Administracyjnym Kandydata).
 • oryginał lub wydany przez szkołę odpis świadectwa maturalnego lub dyplom IBO lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą. W przypadku gdy kandydat nie ma jeszcze dyplomu IBO powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.

Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz nostryfikowane w kuratorium oświaty.

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu).
 • dwie aktualne fotografie papierowe zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia – w formie cyfrowej – dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu.
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wzór kopii.
 • orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć – wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat (dotyczy tylko studiów stacjonarnych) – formularz oświadczenia i wydruk, dostępne w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
UWAGA!
Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji. Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.

STUDIA PODYPLOMOWE
Wydział Rolnictwa i Biologii:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
Wydział Leśny:
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
Wydział Technologii Drewna:
Wydział Nauk o Zwierzętach:

 

weterynaria.jpg

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:
Wydział Nauk o Żywności:
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:
Wydział Inżynierii Produkcji:

Wydział Nauk Społecznych:

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

Katalog kierunków