KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 34 378 41 00, 34 378 42 22

Strona www Email

O Uczelni

budynek.jpgAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie

to publiczna Uczelnia z niemal 50-letnią tradycją. Kształci studentów i doktoran­tów na ponad 30 kierunkach studiów I, II i III stopnia (także inżynierskich). Ma w ofercie liczne i intere­sujące specjalności, specjalizacje oraz studia pody­plomowe i kursy.

Uczelnia otwiera nowe kierunki studiów, dopasowując je do zapotrzebowania, jakie zgłaszają pracodawcy. Stąd tylko w ostatnich latach uruchomienie w Akademii im. Jana Długosza w Czę­stochowie studiów I stopnia takich jak: fizjoterapia, dietetyka, psychoprofilaktyka, kosmetologia i inne. Są opracowywane kolejne ciekawe i poszukiwane na rynku pracy kierunki.
inauguracja1.jpgWładze Akademii im. Jana Długosza w Częstocho­wie starają się o przekształcenie Uczelni w uniwer­sytet. Wiąże się z tym szereg bieżących działań: unowocześnianie aparatury naukowo-badawczej, zapewnienia nowoczesnej bazy dy­daktycznej, poszukiwanie nowych pól badawczych, realizacja licznych projektów. Jedną z ważniejszych płaszczyzn rozwoju są starania o uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie może się szczycić pięcioma uprawnieniami: z chemii, fizyki, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa. Wydział Filo- logiczno-Historyczny ma również prawa do nadawa­nia stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Trwają starania o kolejne uprawnienia.

Rozwój Uczelni to duża nobilitacja dla środowiska związanego z Akademią im. Jana Długosza w Czę­stochowie, które poza kadrą i studentami zrzesza również ogromne grono absolwentów. Obecnie li­czy ono prawie 60 tysięcy osób, które zamieszku­ją wszystkie kontynenty i reprezentują różnorodne profesje i zawody.

Naszym Studentom zapewniamy: 

 • nowoczesną ofertę edukacyjną, atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • naukę języków obcych na wysokim poziomie,
 • udział w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+,
 • nowoczesną naukę,
 • wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesną infrastrukturę,
 • bogatą bibliotekę i czytelnię,
 • nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe,
 • profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy,
 • perspektywę dobrej pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • niepowtarzalną atmosferę,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • przyjazną atmosferę studiowania,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • możliwość dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.

teatr.jpg

Kierunki studiów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, która proponuje na najbliższy rok akademicki ponad 30 kierunków studiów

Administracja (I)
Administracja (II)

 • administracja samorządowa
 • administracja kontroli i ochrony prawnej

Analityka i kreatywność społeczna (I)

 • coaching i procesy doradcze
 • diagnoza i konsulting społeczny

Bezpieczeństwo narodowe (I)

 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

Biotechnologia (I)
Biotechnologia (II)

 • biotechnologia drobnoustrojów
 • biotechnologia żywności

Chemia (I)

 • analityka środowiskowa i żywności
 • chemia biopolimerów i biomateriałów
 • chemia leków
 • chemia podstawowa
 • specjalizacja nauczycielska: chemia nauczanie przyrody
 • chemia kosmetyków

studia stacjonarne inżynierskie

 • chemia nowych materiałów- agrochemia
 • ziołowe produkty naturalne

Chemia (II)

 • analityka środowiska
 • chemia nowych materiałów
 • chemia podstawowa
 • chemia leków
 • specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii

Chemia (III)
Dietetyka (I)

 • poradnictwo żywieniowe
 • dietetyka w gastronomii

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I)

 • specjalizacje:
  • muzyka rozrywkowa
  • prowadzenie zespołów muzycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (II)

 • specjalizacja: animacja i upowszechnianie kultury muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I)

 • malarstwo - ilustracja literatury dziecięcej lub malarstwo-techniki tradycyjne i na podłożach nietypowych,
 • grafika
 • fotografia-techniki tradycyjne lub fotografia-obrazowanie cyfrowe,
 • rzeźba: mała forma rzeźbiarska lub rzeźba w relacjach przestrzennych,
 • komunikat wizualny - grafika wydawnicza i plakat lub komunikat wizualny w przestrzeni społecznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (II)

 • komunikat wizualny - projektowanie graficzne
 • fotografia

Filologia (I)

 • spec. filologia angielska (nauczycielska, tłumaczenia i języki specjalistyczne, tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego)
 • spec. filologia germańska (nauczycielska, tłumaczenia i języki specjalistyczne, tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego, język niemiecki w obszarach zawodowych)

Filologia (II)

 • spec. filologia angielska (literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, nauczanie języka angielskiego we wszystkich typach szkół i placówek -dla kandydatów, którzy zdobyli kwalifikacje nauczycielskie na studiach I stopnia)
 • spec. filologia germańska (literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, nauczanie języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i placówek - dla kandydatów, którzy zdobyli kwalifikacje nauczycielskie na studiach I stopnia)

Filologia polska (I)

 • dziennikarska
 • edytorsko-redaktorska
 • podstawy i praktyka pisania
 • film i realizacja obrazu filmowego
 • teatr i animacja kultury widowisk
 • nauczycielska

Filologia polska (II)

 • dziennikarska
 • nauczycielska
 • logopedia oświatowa
 • praktyka pisania - krytyka literacka

Filozofia (I)

 • filozofia teoretyczna
 • filozofia z komunikacją społeczną
 • specjalizacja nauczycielska

Filozofia (II)

Fizjoterapia (I)
Fizyka (I)

 • akustyka i realizacja dźwięku
 • nanotechnologia

Fizyka (II)

 • akustyka i układy audio
 • nanofizyka i nanomateriały (studia międzynarodowe w języku polskim i angielskim z dyplomem Uniwersytetu Le Mans we Francji)
 • fizyka nauczycielska
 • physics and technology of amorphous and composite materiols

Fizyka (III)

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

 • fotografia użytkowa
 • fotografia - kreacja przekazu autorskiego
 • komunikat wizualny-grafika w przestrzeni społecznej
 • komunikat wizualny-grafika wydawnicza i ekranowa
 • komunikat wizualny-intermedia
 • komunikat wizualny-multimedia

Grafika (I i II)

 • specjalizacje:
  • grafika warsztatowa
  • grafika użytkowa

Historia (I i II)

 • archiwistyczna
 • nauczycielska
 • krajoznawczo-turystyczna
 • antropologia historyczna
 • rekonstrukcja historyczna
 • militaroznawstwo
 • regionalistyka
 • historia narodów słowiańskich

Historia (III)
Informatyka (I)

 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (I)

 • virtual prototyping
 • nano- i bioinnowacje w materiałach
 • design i wzornictwo przemysłowe**

Inżynieria bezpieczeństwa (I)

 • bezpieczeństwo pracy i środowiska
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne

Inżynieria bezpieczeństwa (II)

 • bezpieczeństwo techniczne
 • bezpieczeństwo środowiska

Językoznawstwo (III)
Kosmetologia (I)

 • wizaż i kreowanie wizerunku,
 • wytwarzanie i marketing kosmetyków,
 • dietetyka w kosmetologii

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I)

 • chemia w kryminalistyce
 • biometria i informatyka śledcza

Kultura w mediach i komunikacji (II)

 • film i nowe media w komunikacji kulturowej
 • dziennikarska
 • teatr i promocja kultury widowisk

Kulturoznawstwo europejskie (I)

 • film i realizacja obrazu filmowego
 • teatr i animacja kultury widowisk
 • dziedzictwo kulturowe regionu - turystyka kulturowa
 • kreacje światów gier

Literaturoznawstwo (III)

 • filologia polska
 • filologia germańska

Malarstwo (I)

 • malarstwo sztalugowe

Malarstwo (II)

 • malarstwo sztalugowe
  • specjalizacje:
   • malarstwo i klasyczne techniki malarskie
   • malarstwo i multimedia
 • malarstwo w architekturze i urbanistyce
  • specjalizacja:
   • malarstwo i malarstwo w architekturze

Matematyka (I)

 • informatyczna
 • nauczycielska

Ochrona środowiska (I)

studia stacjonarne inżynierskie

 • czyste technologie
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • rolnictwo ekologiczne
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

studia licencjackie

 • biologiczne aspekty ochrony środowiska
 • ekoanalityka

Pedagogika (I)

 • pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagog szkolny z doradztwem zawodowym

Pedagogika (II)

 • coaching kariery z doradztwem
 • pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 • pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • geragogika
 • asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • moduł A (dla absolwentów kierunku "pedagogika" o tej samej specjalności na studiach pierwszego stopnia)
  • moduł B (dla absolwentów kierunku "pedagogika" o innych specjlanościach na studiach pierwszego stopnia)
  • dodatkowy moduł "Język obcy" dla specjlności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (którzy ukończyli specjalność epiw z modułem j. obcy)

Pielęgniarstwo (I)
Politologia (I)

 • społeczno-polityczna
 • europejska

Politologia (II)

 • polityka bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego
 • polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • polityka i wielokulturowość

Praca socjalna (I)

 • poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych
 • praca z rodziną

Praca socjalna* (II)
Psychoprofilaktyka (I)
Rachunkowość i podatki (I)
Turystyka i rekreacja (I)

 • odnowa psychosomatyczna
 • instruktor reakcji ruchowej
 • obsługa ruchu turystycznego

Wychowanie fizyczne (I)

 • nauczycielska
 • instruktorska

Wychowanie fizyczne (II)

 • nauczycielska
 • instruktorska
 • trenerska

Zarządzanie (I)

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • zarządzenie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie sprzedażą i dystrybucją
 • zarządzanie potencjałem ludzkim
 • przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa

Zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym (II)

* po uzyskaniu zgody MNiSW

Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mogą być pewni, że program nauczania, wyznaczony przez standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oparty jest na najlepszych wzorach uczelni europejskich, a przede wszystkim uwzględnia on potrzeby przyszłych pracodawców.

Studiując w Akademii im. Jana Długosza - studiujesz bezpłatnie!

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów. Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Kandydaci na studia umieszczeni na liście jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu 5 dni następujące dokumenty:

KANDYDACI NA STUDIA I i II STOPNIA SKŁADAJĄ

 • wydrukowany i podpisany formularz podania,
 • kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • dwie fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,studentka1.jpg
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
Wprzypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.
 

 

Podyplomowe

Serdecznie zapraszamy także na studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Administracja publiczna
 • Analityka labolatoryjna i bezpieczeństwo żywności*
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja filozoficzno-etyczna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja w sztukach plastycznych
 • Fotografia
 • Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 • Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji *
 • Logopedia (logopeda oświatowy)
 • Matematyka
 • Multimedia
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Nauczanie przyrody
 • Oligofrenopedagogika
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 • Technika w nauczaniu
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
 • Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

*- uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat AJD

Zapraszamy - zostań naszym studentem!

e-learning i tutoring

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie kształci nowocześnie i zgodnie z zapotrzebowa­niem rynku pracy. Stale unowocześnia ofertę dy­daktyczną i tworzy, przy współpracy z pracodawcami, nowe kierunki i specjalności. Akademia rozwija kształ­cenie szczególnie w obszarach nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk technicznych oraz humanistyki, neofilologii i w obszarze sztuki.

Na wszystkich kierunkach Akademia im. Jana Długo­sza w Częstochowie wprowadza nowoczesne techniki transferu wiedzy i umiejętności, rozwijamy ofertę za­jęć prowadzonych metodami kształcenia na odległość (e-learning) oraz przygotowuje dostosowane do ocze­kiwań studentów plany zajęć. W ofercie przedmiotów do wyboru Uczelnia przedstawia m.in. zajęcia z języ­ków obcych i z zakresu kultury fizycznej.

Nowoczesna dydaktyka w Akademii im. Jana Długo­sza to także możliwość wyboru systemu tutoringu akademickiego. W ten sposób Akademia wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia zindywidualizowa­nego, uwzględniającego osobowościowy rozwój stu­denta.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dba o jak najwyższy poziom dydaktyki, mający na celu wy­kształcenie absolwenta doskonale przygotowanego do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Warto wiedzieć

Akademia im. Jana Długosza oferuje:


ajd1.pngStypendia naukowe i socjalne: 

Student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora za najlepszych studentów i doktorantów
 • zapomogi
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

ajd2.pngŻycie Akademickie
Studia to jeden z najlepszych okresów w życiu człowieka - potwierdzają to ci, któ­rzy już są absolwentami i z sentymentem wspominają swoje akademickie czasy. I nic w tym dziwnego, bo nie sposób nie skorzystać z mnóstwa propozycji środowiska akademickiego, które są adre­sowane do młodych. Studenci mają możliwość upra­wiania sportu w jednej z drużyn akademickich. Korzy­stają przy tym z doskonałej bazy lokalowej Uczelni, w tym świetnie wyposażonego Akademickiego Centrum Sportu. Atutem Akademii jest również działalność ponad 20 kół naukowych. Przedstawiają one studen­tom bogatą ofertę, która daje możliwość rozwoju i samodoskonalenia zdobytych już umiejętności. Dzięki współpracy zagranicznej młodzi ludzie wyjeżdżają do innych ośrodków akademickich. Uczelnia oferuje rów­nież bogatą propozycję kulturalną. Istnieje możliwość występów w chórze, kształcenia umiejętności w grze na instrumentach i rozwijania zamiłowań wokalnych w jednym z zespołów. Spełniają się również marzenia osób, które chcą spróbować przygody dziennikarskiej. Studenci mają możliwość pracy w telewizji, redagowa­nia czasopism, publikowania w akademickich mediach społecznościowych lub prowadząc jedną z licznych witryn internetowych. Studenci chętnie angażują się w pomoc potrzebującym, zapraszają znanych ludzi, organizują akcje poboru krwi i zbiórki charytatywne. Wielu z nich bierze udział w konkursach i rywalizacji organizowanej przez inne uczelnie, kluby sportowe, samorządy oraz prestiżowe organizacje. Tu liczą się zaangażowanie i wola zwycięstwa - doświadczenie zdobyte w pracy i społecznej procentuje później także w życiu zawodowym. Ukoronowaniem pracowitego roku są Juwenalia. W maju klucze do nadwarciań­skiego grodu przejmują z rąk Prezydenta Miasta Czę­stochowy studenci, którzy rozśpiewani i roztańczeni napełniają kampus akademicki niezwykłą atmosferą. Udziela się ona mieszkańcom i wszystkim, którzy od­wiedzą wiosną Częstochowę. W tym gronie są rów­nież przyszli kandydaci na studia...

Sportajd3.png
Sportowe osiągnięcia studentów Akademii Jana Długosza w Częstochowie są powodami do dumy dla całej społeczności akademickiej. Doskonałe wyniki, medale i wysoko punktowane miejsca w imprezach o randze nie tylko regionalnej, ale także ogólnopolskiej i międzynarodo­wej, są osiągnięciami zawodników związanych z dru­żynami funkcjonującymi w Akademii. Duży wkład w odnoszone sukcesy mają studenci zaangażowani w działalność sekcji, które pracują przy Studium Wy­chowania Fizycznego i Sportu oraz prowadzonych przez AZS. Trenerzy i pracownicy Akademii rozwi­jają m.in. takie dyscypliny jak: tenis stołowy, futsal, piłka siatkowa w wydaniu plażowym, freestyle foot­ball, kolarstwo szosowe, badminton, tenis, pływanie, narciarstwo. Sport w Akademii wiąże się także z na­uką. Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii prowadzą badania w zakresie nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu. Konferencje, w których uczestniczą akademicy także z zagranicz­nych uczelni świadczą, o dużym wkładzie, jaki wno­szą pracownicy i studenci kierunków „sportowych”. Optymizmem napawa fakt, że organizowanych jest coraz więcej zawodów, w których każdy student może spróbować swoich sił i przekonać się, że cho­ciaż sport i osiągnięcie mistrzowskiej formy wymaga wiele wysiłku, to jednak pasję tę warto realizować! Uczelnia prowadzi ożywioną współpracę z klubami i towarzystwami sportowymi. Duży wkład w szko­lenie zawodników i ich osiągnięcia wnoszą: ISD AJD „Gol” Częstochowa, KS „Stradom” AJD Częstochowa, WLKS „Kmicic” AJD Złote Arkady Częstochowa, KS „Raków” Częstochowa.

ajd4.pngWspółpraca międzynarodowa
Jedno z kluczowych miejsc w postrzeganiu wyższej uczelni w Polsce zajmuje współpra­ca międzynarodowa. W podstawowej formie obejmuje wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i stu­dentów. W głównej mierze projekty opierają się na pro­gramach Unii Europejskiej. Innym ich źródłem są poro­zumienia między rządem polskim, a przedstawicielami państw z całego nieomal świata.
Ważnym elementem są umowy bilateralne zawierane między Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, a ośrodkami akademickimi i placówkami naukowo-ba­dawczymi. Lista partnerów ustawicznie się powiększa. Obecnie w gronie tym znajdują się m.in. uczelnie z Czech, Ukrainy, Francji, Litwy, Słowacji, Białorusi, Niemiec, Ro­sji, a nawet dalekich Chin i Indii, Peru czy Meksyku. Realizując współpracę międzynarodową, akademicy mogą się pochwalić konkretnymi sukcesami. Są nimi wspólne konferencje naukowe, wystawy, koncerty, pu­blikacje badań i wdrażane wynalazki. Do osiągnięć na­leży zaliczyć także stale powiększającą się listę naukowców-cudzoziemców wykładających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Systematycznie rośnie grono pracowników Uczelni dzielących się swoimi bada­niami z kadrą i studentami w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki współpracy międzynarodowej studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz jednej z Uczelni partnerskich - w Niemczech lub we Francji. Ożywiona współpraca międzynarodowa przynosi efekty również w postaci budowy prestiżu Uczelni. Przekłada się to na decyzje kandydatów - coraz większe zaintere­sowanie cudzoziemców studiami w Akademii im. Jana Długosza jest faktem znajdującym swoje przełożenie w konkretnych liczbach. 

ajd5.png

 

 

Galeria

Katalog kierunków