KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: agroleśnictwo

Jeśli interesujesz się naukami przyrodniczymi, botaniką, zoologią, jest Ci bliska troska o losy środowiska naturalnego i widzisz potrzebę poszukiwania racjonalnych metod prowadzenia produkcji rolnej studia na tym kierunku to strzał w dziesiątkę! Opanujesz tu wiedzę z zakresu: leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii. Dowiesz się o podstawowych chorobach roślin, a także zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z botaniką, dendrologią, zoologią leśną i łąkarstwem. Będziesz wiedział, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie transportu leśnego, jak zakładać i prowadzić szkółki leśne oraz użytkować las pod względem rekreacyjnym.

Kierunek agroleśnictwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

To nowoczesny kierunek studiów unikalny w skali kraju i popularny na świecie. Jesteśmy jedyną uczelnią w naszym regionie, która to umożliwia. Od roku akademickiego 2019/2020 agroleśnictwo jest w ofercie edukacyjnej Wydziału Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach. To kierunek studiów inżynierskich I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów).

Agroleśnictwo to dochodowa i przyjazna środowisku działalność gospodarcza łącząca rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo i produkcję zwierzęcą. Szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Do podstawowych systemów agro-leśnych stosowanych współcześnie należą:

  • system orno-leśny (drzewa + rośliny uprawne), polega na współrzędnej (alejowej) uprawie drzew w rzędach pomiędzy którymi uprawia się np. zboża, trawy czy warzywa, a drzewa wykorzystywane są na biomasę lub jako cenne drewno,
  • system leśno-pastwiskowy, w ramach którego zwierzęta wypasane są wśród zadrzewionych pastwisk,
  • ogród leśny uprawa pod koronami drzew roślin cieniolubnych przeznaczonych na cele medyczne, ozdobne i kulinarne (np. grzyby, zioła),
  • brzegowe pasy buforowe to pasy roślinności wieloletniej (drzewa, krzewy, trawy) pomiędzy polem a zbiornikami wodnymi, które zapewniają ochronę jakości wód.

Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Absolwent studiów kierunku agroleśnictwo jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ekonomii i zarządzania, niezbędną do pracy w firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej, organach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach powiązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, doradztwem w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Mając tak szeroką wiedzę przyrodniczą oraz znajomość struktur administracyjnych i praktyczne umiejętności zarządzania terenami leśnymi możesz:

  • pracować w administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, wszelkich firmach związanych z działalnością leśną i rolną oraz placówkach naukowo-badawczych,
  • tworzyć ekspertyzy i raporty środowiskowe,
  • zostać doradcą w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych,
  • znajdziesz również zatrudnienie jako pracownik wydawnictw leśnych i środowiskowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków