KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: geografia


Ogólnie

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. W ostatnich latach widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda–człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu geografii wzbogaconą o wiedzę ogólną z obszaru nauk ścisłych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej. Absolwent posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka oraz kreatywnego wykorzystywania wiedzy i wykonywania pracy zawodowej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych.


Kierunek geografia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy geografii, astronomiczne podstawy geografii, systemy informacji geograficznej, matematyka, fizyka i chemia Ziemi, ekonomia, socjologia, geomorfologia, hydrologia i oceanografia, meteorologia i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia osadnictwa, geografia polityczna, geografia regionalna Polski, geografia regionalna świata, geologia, kartografia i topografia, gleboznawstwo i geografia gleb, kształtowanie i ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, teledetekcja, metodologia badań geograficznych, filozofia, globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej, globalne problemy geografii fizycznej;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie geografii daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy lub łatwego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.
Absolwent jest przygotowany do:
  • pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,
  • pracy w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej,
  • pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci geografii są chętnie zatrudniani m.in. jako:
  • eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
  • konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • nauczyciele geografii i przedmiotów pokrewnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków