KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: wiedza o teatrze


Ogólnie

Absolwent łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk – szczególnie teatru. Posiada wiedzę z zakresu przeszłości i teraźniejszości teatru. Wprowadzony jest w problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wiedzy o teatrze. Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Umie łączyć znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej jej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień dramatu i teatru oraz zjawisk ogólno-kulturowych.

Absolwent jest przygotowany do twórczej aktywności zawodowej w obszarach:
  • krytyki teatralnej,
  • współpracy literackiej z teatrami,
  • związanych z prasą, radiem, telewizją i reklamą.

Kierunek wiedza o teatrze możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia dramatu i teatru powszechnego, historia dramatu i teatru polskiego, teatr i dramat współczesny, artystyczne teorie teatru, filozofia, historia, historia literatury, historia sztuk, warsztat teatrologa, krytyka teatralna, wiedza o kulturze, zarządzanie kulturą, estetyka dramatu i teatru, kultura teatralna, analiza dramatu, teatr i widowisko;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • teatrach i instytucjach kultury,
  • prasie teatralnej i kulturalnej,
  • instytucjach kultury i agendach administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej,
  • placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków