KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk społecznych studia pierwszego stopnia dają absolwentowi/absolwentce tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia mają na celu kształcenie profesjonalistów posiadających wysokie kompetencje i umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia.

Absolwenci tego kierunku mają również prawidłowo identyfikować naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów - ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

W skali kraju kierunek jest unikatowy ze względu na, oparte na współpracy dwóch wydziałów, interdyscyplinarne podejście do kwestii zarządczych powstających w sektorze ochrony zdrowia. Gwarancję zapewnienia najwyższej jakości kształcenia na tym kierunku studiów stanowi wieloletnie doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu nauczycieli Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ oraz Instytutów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej: Spraw Publicznych, Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w kształceniu przed- i podyplomowym. Gwarancję daje również ścisła współpraca z instytucjami ochrony zdrowia i wiodącymi instytucjami akademickimi w kraju i za jego granicami, a także doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach stanowiących przedmiot nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje profesjonalne uzyskane w wyniku ukończenia studiów należą do szczególnie poszukiwanych i deficytowych w sferze organizacji sektora ochrony zdrowia oraz zarządzania poszczególnymi jego instytucjami.

Program studiów jest interdyscyplinarny i obejmuje trzy etapy kształtowania wiedzy i umiejętności studenta/studentki. Program studiów przewiduje obowiązkowe dla studentów/studentek praktyki prowadzone w instytucjach działających w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia. Możliwa jest realizacja części programu studiów w ramach wyjazdów zagranicznych.

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia i instytucjach z nim współpracujących, którzy będą potrafili zastosować różnorodne narzędzia organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, prawne i komunikacyjne do poprawy efektywności i skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego.

Celem jest również wykształcenie u studentów/studentek kompetencji, niezbędnych do podjęcia pracy na niemedycznych stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających definiowania i rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków