KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ekonomia


Ogólnie
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych i społecznych.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać wiedzę i kompetencje z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, wsparte umiejętnościami wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro-, makro- i mega-ekonomicznej. Absolwent powinien być przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, przeprowadzania audytu oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów (kapitału finansowego, kapitału ludzkiego, kapitału rzeczowego) przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
matematyka, statystyka opisowa, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, rachunkowość, zarządzanie, prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenie społeczne, wnioskowanie statystyczne, ekonometria, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, logika, polityka społeczna, socjologia, ekonomia matematyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie kapitałem ludzkim;

Przynajmniej 40% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Uzyskana wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków