KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ratownictwo medyczne


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.
Absolwent powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
 • oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 • układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
 • bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych,
 • przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej,
 • podawania tlenu,
 • wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
 • intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego,
 • intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową,
 • wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji,
 • wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
 • wykonywania defibrylacji automatycznej,
 • wykonywania EKG,
 • monitorowania czynności układu oddechowego,
 • monitorowania czynności układu krwionośnego,
 • wykonywania kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
 • podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej,
 • oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz oceny szerokości źrenic i ich reakcji na światło,
 • nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym,
 • cewnikowania pęcherza moczowego,
 • zakładania sondy żołądkowej,
 • pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
 • oznaczania stężenia glukozy przy użyciu glukometru,
 • opatrywania ran,
 • unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń,
 • unieruchamiania kręgosłupa a szczególnie odcinka szyjnego,
 • odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
 • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, 
 • podejmowania działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
 • przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

propedeutyka prawa, socjologia, psychologia, biofizyka, biochemia, zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, farmakologia, toksykologia, dydaktyka, metodologia badań, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, metodyka nauczania pierwszej pomocy, medycyna katastrof, choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurologia, traumatologia narządów ruchu, intensywna terapia, medycyna sądowa, psychiatria, położnictwo i ginekologia;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków