KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: historia sztuki


Ogólnie

Absolwent posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z obszaru historii sztuki.

Kierunek historia sztuki możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

wprowadzenie do historii sztuki, historia sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej, historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej, muzealnictwo i ochrona zabytków, ikonografia i ikonologia, teoria i metodologia nauk o sztuce oraz krytyka artystyczna, rynek dzieł sztuki, dzieje myśli o sztuce, teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej, warsztat badawczy historyka sztuki, metodologia historii sztuki i historii badań nad sztuką;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować w zakresie:
  • dokumentacji zabytków,
  • przygotowania wystaw dzieł sztuki,
  • upowszechniania sztuki,
  • obrotu dziełami sztuki.
Jest przygotowany do pracy w:
  • muzeach i urzędach konserwatorskich,
  • galeriach wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki,
  • redakcjach wydawnictw, czasopism,
  • placówkach popularyzujących sztukę.
Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków