KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: prawo


Ogólnie

Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Ma możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu  prawa, administracji i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo unii europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe;

Przynajmniej 30% zajęć powinno być prowadzone w formie innej niż wykład – seminariów, ćwiczeń lub konwersatoriów.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie prawa otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla wielu osób to zarazem początek prawniczej kariery potwierdzonej kolejnymi szczeblami specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.
Absolwenci prawa pracują m.in. jako:
  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
  • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
  • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.
Absolwent potrafi komunikować się interpersonalnie oraz porozumiewać się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków