KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w wymiarze jednostkowym (redakcja) jak i większych struktur organizacyjnych. Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent  rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwent potrafi wypełniać rolę dziennikarza jako profesji zaufania publicznego. Absolwent  posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także rozwiązywanie trudnych problemów zawodowych.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

filozofia, socjologia, prawo, ekonomia, historia polski xx wieku, nauka o komunikowaniu, współczesne systemy polityczne, historia mediów, polski system medialny, system medialny na świecie, kultura języka, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, etyka dziennikarska, warsztat dziennikarski, public relations, dziennikarskie źródła informacji, psychologia społeczna, główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, stosunki międzynarodowe, teoria komunikowania masowego, metody badań medioznawczych, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, ekonomika mediów, prawo autorskie, pragmatyka językowa, analiza dyskursu medialnego, media lokalne  i środowiskowe, opinia publiczna, marketing i reklama;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza, redaktora, a także do wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - specjalisty od reklamy i promocji, specjalisty od stosunków publicznych oraz od badań nad mediami i komunikacją społeczną, instytucjach prowadzących edukację medialną.
Absolwent jest przygotowany  do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków