KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: technika rolnicza i leśna


Ogólnie

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i układu gleba – maszyna – roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, pozażywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną.


Kierunek technika rolnicza i leśna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, konstrukcja maszyn, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, produkcja rolnicza i leśna, technologia żywności, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze, leśne i przetwórstwo spożywcze, eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwo spożywcze, organizacja produkcji rolniczej i usług, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów dla inżynierów, matematyka i statystyka, systemy informatyczne, inżynieria wybranych działów produkcji, projektowanie systemów technicznych, planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa,
  • jednostkach przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa,
  • zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego,
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
  • placówkach doradztwa rolniczego,
  • administracji państwowej i terenowej.
Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, a także szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków