KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: architektura i urbanistyka


Ogólnie

Uczelnie wyższe w ramach kierunku Architektura i Urbanistyka kształcą absolwentów przygotowanych do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych.
To niezwykle odpowiedzialne zadanie wymaga rozległej wiedzy o charakterze akademickim.
Absolwenci powinni:
  • posiadać wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
  • znać przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego;
  • posiadać umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne;
  • posiadać znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwenci studiów II stopnia powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
  • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
  • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
  • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
  • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym,
  • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego,
  • organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej.
Absolwenci powinni rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska zabudowanego. Absolwenci powinni  stosować zasady etyki zawodowej.
Absolwenci powinni być przygotowani do:
  • podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
  • zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem,
  • wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
  • koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych,
  • zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podjęcia pracy badawczej.

Niezbędna jest integracja tej wiedzy ze sztuką – a więc rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości plastycznej studentów.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, geometria wykreślna, fizyka budowli, mechanika budowli, podstawy projektowania architektonicznego, projektowanie urbanistyczne, historia architektury i urbanistyki, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, techniki plastyczne, ekonomika procesu inwestycyjnego, organizacja procesu inwestycyjnego, prawo budowlane, etyka zawodu architekta i ochrona własności intelektualnej, projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, ochrona zabytków, planowanie przestrzenne i regionalne;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. Ćwiczenia projektowe powinny stanowić nie mniej niż 15% zajęć określonych w programach nauczania.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci tego kierunku po studiach magisterskich i odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej mogą uzyskiwać uprawnienia w zakresie architektury do projektowania bez ograniczeń, a także do nadzorowania prac budowlanych – a więc licencje na sprawowanie samodzielnych funkcji w budownictwie, będą więc mogli podejmować pracę w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym oraz w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:
  • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
  • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • jednostkach zajmujących się doradztwem.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków