KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: weterynaria


Ogólnie

Absolwenci nabywają wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt, prawie farmaceutycznym, a także prawie Unii Europejskiej – oraz posiadają umiejętności wykonywania zawodu lekarza weterynarii z zachowaniem zasad etyki  i deontologii weterynaryjnej.

Posiadają wiedzę umożliwiającą:

 • badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
 • wydawanie recept na leki i materiały medyczne,
 • badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór sanitarno-weterynaryjny nad  produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zdrowia zwierząt w stadzie,
 • sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia,
 • wykonywanie badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania,
 • upowszechnianie wiedzy,
 • zarządzanie w zakresie spraw weterynaryjnych,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych prowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Kierunek weterynaria możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

biologia, biologia komórki, biochemia, biofizyka, chemia, histologia i embriologia, anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, immunologia, genetyka ogólna i weterynaryjna, epidemiologia weterynaryjna, patofizjologia, farmakologia weterynaryjna, farmacja, toksykologia, ochrona środowiska, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, agronomia, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka, etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, prewencja weterynaryjna, ekonomia weterynaryjna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, patomorfologia, chirurgia ogólna i anestezjologia, parazytologia i inwazjologia, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich, andrologia i unasienianie, choroby ptaków, choroby zwierząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena mleka, zoonozy, higiena środków żywienia zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń, administracja i ustawodawstwo  weterynaryjne, historia weterynarii i deontologii;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów medycznych,
 • administracji różnego szczebla – gdy wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków