KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: grafika


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać gruntowną wiedzę z zakresu sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki, pozwalającą na podejmowanie samodzielnych twórczych działań. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Powinien umieć analizować zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia i teoria sztuki, filozofia, estetyka i socjologia sztuki, marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej, ogólnoplastyczna kreacja wizualna, podstawy grafiki warsztatowej, podstawy grafiki projektowej, podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu, teoria sztuki, ogólnoplastyczna kreacja wizualna, grafika warsztatowa, grafika projektowa, multimedia i techniki przetwarzania obrazu;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyk
i

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych.

Powinien być przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej oraz pracy w:

  • wydawnictwach,
  • telewizji,
  • agencjach graficznych,
  • galeriach sztuki,
  • instytucjach wystawienniczych,
  • instytucjach kulturalno-oświatowych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent powinien w swych działaniach wykazywać się inwencją i kreatywnością.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków