KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: wychowanie fizyczne


Ogólnie

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.

Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia, antropologia, biochemia, fizjologia, pedagogika, psychologia, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, biomechanika, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, edukacja zdrowotna, emisja głosu, historia kultury fizycznej, metodyka wychowania fizycznego, organizacja i prawa w oświacie, pierwsza pomoc przedmedyczna, rytmika i taniec, sporty indywidualne, sporty zespołowe, teoria sportu, zabawy i gry ruchowe, ekologia, filozofia, metodologia badań, pedagogika kultury fizycznej, psychologia aktywności fizycznej, socjologia, statystyka, zaawansowana metodyka wychowania fizycznego, teoria treningu, turystyka szkolna, sporty indywidualne i zespołowe, wychowanie fizyczne specjalne;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić ćwiczenia lub seminaria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
  • instytucjach oświatowych,
  • instytucjach kultury fizycznej,
  • administracji samorządowej i państwowej,
  • organizacjach społecznych,
  • instytucjach badawczych,
  • instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  • szkołach na wszystkich poziomach edukacji – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci są przygotowani do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.
Absolwenci powinni być przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków