KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: dietetyka


Ogólnie

Na tym kierunku zdobywasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

Kierunek dietetyka przygotowuje do:

 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności,
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, 
 • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów.
 • prowadzenia edukacji żywieniowej.
 • prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia (edukacja żywieniowa) oraz
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego,
 • stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia człowieka, fizjologia człowieka, psychologia ogólna, biochemia ogólna i żywności, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, parazytologia, genetyka, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywnościowa oraz interakcja leków z żywnością, edukacja żywieniowa, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, analiza i ocena jakości żywności, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, patofizjologia kliniczna, demografia i epidemiologia żywieniowa, psychologia kliniczna, immunologia, zdrowie publiczne, zarządzanie i marketing, ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i  polityka wyżywienia, diagnostyka laboratoryjna, żywienie kilniczne, żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, fizjologia żywienia człowieka, zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach, edukacja i poradnictwo żywieniowe, przechowalnictwo żywności;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • zakładach żywienia zbiorowego i  zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz do kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Powinni znać podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków