KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe


Ogólnie

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości, ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

prawo, ekonomia, demografia, statystyka, nauka o państwie, historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna i ekonomiczna, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki kulturalne, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska, polityka zagraniczna Polski, teoria stosunków międzynarodowych, ekonomia rozwoju, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowa polityka społeczna, międzynarodowa ochrona środowiska, międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe transakcje gospodarcze, globalizacja i regionalizacja, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, prawo gospodarcze Unii Europejskiej;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie stosunków międzynarodowych oznacza rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Absolwenci, w zależności od obranej specjalności (np. międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka), będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Absolwent stosunków międzynarodowych może pracować m.in. jako:

 • ekspert w ośrodkach analiz politycznych,
 • analityk i specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych,
 • doradca polityczny,
 • organizator spotkań publicznych,
 • specjalista do kontaktów z zagranicznymi instytucjami, organizacjami,
 • specjalista w dziedzinie dyplomacji,
 • dziennikarz piszący o bieżących wydarzeniach na świecie w środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji.
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą,
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków