KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: informatyka


Ogólnie
ang. computer science, computing science, information technology

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Nie wymaga poświęceń, gdyż większość informatyków to pasjonaci. Wymaga za to logicznego myślenia.

Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Już w liceum warto uczyć się matematyki, gdyż ta jest szczególnie intensywnie przerabiana na pierwszym roku studiów. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana – uczy się jej od podstaw.

Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Powinien także posiadać umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Absolwent studiów II stopnia powinien wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

algebra liniowa z geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, elementy logiki i teorii mnogości, kurs technologii informatycznych, matematyka dyskretna, programowanie, systemy operacyjne, bazy danych, inżynieria oprogramowania, matematyka komputerowa, równania różniczkowe, sieci komputerowa, teoria obliczalności, administrowanie usługami sieciowymi, laboratorium grafiki i multimediów, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie zespołowe;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent informatyki to osoba, która dysponuje wiedzą i umiejętnościami cenionymi w kraju i za granicą.

Około 60% studentów pracuje już na czwartym, piątym roku. Są administratorami sieci komputerowych, zajmują się grafiką komputerową, programowaniem w zakresie baz danych, tworzeniem aplikacji finansowych itp.

Absolwent może pracować m.in. jako:

  • pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych,
  • nauczyciele informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
  • specjaliści od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w urzędach i innych instytucjach,
  • zarządcy, administratorzy sieci informatycznych w firmach, przedsiębiorstwach.
Niektórzy zakładają własny biznes lub zarządzają działami informatyki i czasami docierają naprawdę wysoko. Polscy informatycy są cenieni w świecie, zarządzają m. in. polskim IBM-em.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków