KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: transport


Ogólnie
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.
Absolwenci są przygotowani do:
 • rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem,
 • organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu,
 • twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego,
 • współpracy z ludźmi,
 • kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu,
 • twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i naukowo-badawczych transportu.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
matematyka i badania operacyjne, fizyka, informatyka, nauka o materiałach, mechanika techniczna, ekonomia, logistyka, inżynieria ruchu, systemy transportowe, ekonomika transportu, infrastruktura transportu, grafika inżynierska i konstrukcja maszyn, środki transportu, eksploatacja techniczna, metrologia, automatyka, elektrotechnika i elektronika, organizacja i zarządzanie, matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie, sterowanie i zarządzanie w systemach transportu, niezawodność i bezpieczeństwo systemów, modelowanie procesów transportowych, mechanika stosowana, systemy teleinformatyczne;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, seminaria lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • biurach studiów i projektów,
 • jednostkach naukowo-badawczych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków