KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kulturoznawstwo


Ogólnie

Kulturoznawstwo to studia interdyscyplinarne – dla osób zainteresowanych ogólną refleksją nad kulturą i sztuką (literaturą, malarstwem, filmem i teatrem). Studia kulturoznawcze uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki (nie tylko literackiej), umiejętności formułowania sądów na temat poszczególnych dzieł i relacji między dziedzinami sztuki.
Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Znać zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Powinien znać i rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Powinien legitymować się wiedzą z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. Powinien nabyć umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Powinien umieć dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Powinien posiadać wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych – również w niestandardowych sytuacjach.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa, wiedza o sztuce i literaturze, teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze, podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej, instytucje kulturalne i ich zasady, filozofia kultury, estetyka, antropologia kultury, metody badań kulturoznawczych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Ukończenie tych studiów daje absolwentowi wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty (popularyzacja kultury) poprzez placówki kulturalne (animacja kultury) po media (kompetencje dziennikarskie). Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations.

Absolwent kulturoznawstwa może pracować m.in. jako:

  • organizator życia kulturalnego (animator kultury, instruktor),
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • kierownik literacki teatru,
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny,
  • nauczyciel (w zakresie przedmiotów dotyczących sztuki i wiedzy o kulturze).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków