KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: chemia


Ogólnie

Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Chemia to studia uniwersyteckie ale także inżynierskie.

Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W szczególności dotyczy to otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, biochemia i biologia, chemia, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, technologia chemiczna, aparatura i inżynieria chemiczna, modelowanie i projektowanie procesów technologicznych, chemia teoretyczna, analiza instrumentalna, spektroskopia, krystalografia.
Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
  • przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
  • drobnej wytwórczości,
  • administracji,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
Może pracować m.in. jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki,
  • nauczyciel chemii w placówkach oświatowych,
  • menedżer kierujący całą firmą lub branżowym działem przedsiębiorstwa.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków