KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: matematyka


Ogólnie

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.
Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Absolwent powinien posiadać umiejętności:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • dokonywania złożonych obliczeń,
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i budowania ich,
 • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
 • samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

wstęp do logiki i teorii mnogości, rachunek różniczkowy i całkowy, algebra liniowa, algebra abstrakcyjna oraz geometria i  elementy topologii, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, informatyka i matematyka obliczeniowa, analiza rzeczywista i zespolona, analiza funkcjonalna, topologia, algebra i teoria liczb, logika i podstawy matematyki, analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria i topologia, metody stochastyczne i statystyka matematyczna, matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki, metody numeryczne, zastosowanie matematyki;

Co najmniej 50% godzin zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria lub ćwiczenia.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do:
 • samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych,
 • nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli)
Absolwenci matematyki mogą być zatrudniani na przykład:
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
 • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
 • jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków