KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: nawigacja


Ogólnie

Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nawigacji: obiektów, środków transportu i komunikacji. Powinien posiadać biegłość w zakresie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno w złożonych sytuacjach środowiskowych jak i zagrożenia kolizją. Powinien znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu nawigacji oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności.


Kierunek nawigacja możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, informatyka, nawigacja, urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, meteorologia, bezpieczeństwo nawigacji, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu, matematyka stosowana, metody opracowania danych, psychologia z socjologią, systemy teleinformatyczne, systemy nawigacyjne, inżynieria bezpieczeństwa nawigacji, infrastruktura nawigacyjna, zarządzanie systemami transportowymi;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, laboratoryjne lub audytoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Powinien być przygotowany do realizacji zadań nakierowanych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych oraz racjonalnej eksploatacji urządzeń i systemów.

Studia przygotowują do twórczej pracy w:

  • zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych,
  • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
  • wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych, służbach kontroli lub nadzoru ruchu,
  • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych. Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków