KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: geologia


Ogólnie

Absolwenci powinni posiadać wiedzę szczegółową z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwiać im wykonywanie pomocniczych prac geologicznych na poziomie odtwórczym (zawodowym).
Powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki geologicznej.

Kierunek geologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, metody komputerowe w geologii, geologia fizyczna, geofizyka, geochemia, geologia historyczna i stratygrafia, paleontologia, tektonika, mineralogia i petrologia, geologia złóż, geologia regionalna Polski, kartografia geologiczna, hydrogeologia i ochrona wód podziemnych, geologia stosowana i ochrona środowiska, zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska, geologia regionalna świata, ocena oddziaływania na środowisko;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Powinni posiadać umiejętności kierowania zespołami oraz wykazywania inicjatywy twórczej. Powinni być przygotowani do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem surowców mineralnych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Powinni być przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków