KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Ogólnie

Informacja, przede wszystkim naukowa, we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych niezbędni są w licznych dziedzinach gospodarki.

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Powinien znać metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Powinien posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych). Powinien znać metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. Powinien umieć promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa. Powinien znać prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych, a także umiejętności zapewniające radzenie sobie z  problemami zawodowymi i podejmowanie decyzji również w sytuacjach niestandardowych. Absolwent powinien zdobyć specjalizację o charakterze teoretyczno-profesjonalnym związaną z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, w którym działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

Absolwent powinien być przygotowany do:
 • rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarządzaniem w instytucjach bibliotecznych oraz ośrodkach i oddziałach informacji,
 • kierowania przedsięwzięciami w zakresie informacji elektronicznej,
 • planowania i realizowania polityki informacyjnej w wymiarze dziedzinowym i terytorialnym,
 • organizowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

komunikacja społeczna i medialna, systemy komunikowania w nauce, metody zarządzania, historia kultury, nauka o książce, bibliotece i informacja, czytelnictwo, analiza i opracowanie dokumentów, bibliotekarstwo, historia książki i bibliotek, społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji, projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych, zagadnienia wydawnicze i księgarskie, źródła i wyszukiwanie informacji, społeczeństwo informacji i wiedzy, terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwo i bibliologia, zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej, problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej, etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi.

Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa może pracować w:

 • wszystkich typach bibliotek,
 • ośrodkach i centrach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
 • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem informacji, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej,
 • pracowniach bibliograficznych,
 • wydawnictwach, archiwach,  księgarniach,
 • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
 • specjalistycznych placówkach, w których biblioterapia jest formą pracy z osobami niepełnosprawnymi lub z zaburzeniami,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent powinien być przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, umieć pracować w zespole oraz umieć sprawnie komunikować się z otoczeniem. Powinien ponadto wykazywać się: otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków