KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: reżyseria


Ogólnie
Absolwent powinien posiadać:
 • wiedzę z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury oraz  dysponować świadomością estetyczną i etyczną,
 • wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości filmowej i telewizyjnej, sztuce operatorskiej, montażu, dźwięku, muzyce, scenografii filmowej oraz wiedzę z zakresu dramaturgii i scenariopisarstwa,
 • zdolność twórczego myślenia i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności i doświadczenie niezbędne dla prowadzenia pracy z aktorem.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek reżyseria możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo, filozofia i estetyka, historia i teoria sztuki i literatury, historia i teoria teatru i dramatu oraz sztuki audiowizualne, historia, teoria i estetyka filmu, koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze, kultura i sztuka, organizacja, prawo i ekonomia w teatrze, filmie i telewizji, praca z aktorem, produkcja telewizyjna i filmowa, media i rynek audiowizualny, reżyseria filmu dokumentalnego, reżyseria filmu fabularnego, technika i technologia produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej, teoria i praktyka reżyserii, warsztat reżysera teatralnego i filmowego;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent jest przygotowany do:
 • podjęcia twórczej działalności jako reżyser w teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg,
 • podjęcia funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych,
 • pełnienia funkcji pomocniczych asystenta i drugiego reżysera na profesjonalnych planach filmowych, samodzielnej realizacji krótkich form filmowych,
 • samodzielnego wykonywania pracy reżysera w filmie fabularnym i dokumentalnym niezależnie od metrażu – we wszelkiego rodzaju formach telewizyjnych,
 • samodzielnej pracy w teatrze i reklamie oraz samodzielnie realizowanych wizualnych form muzycznych,
 • podjęcia pracy w telewizji i mediach,
 • podjęcia pracy jako organizator i animator życia kulturalnego w placówkach oświatowych i instytucjach kultury,
 • podjęcia pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków