KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: oceanografia


Ogólnie

Absolwent studiów powinien:
 • posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólna z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • rozumieć i umieć analizować zjawiska i procesy dokonujące się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko,
 • kierować się w swoim postępowaniu zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk o morzu i funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, w tym dotyczącą metodyki badań oceanograficznych oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie zagadnień z zakresu problematyki oceanograficznej w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach problematyki morskiej zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Kierunek oceanografia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka i statystyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, geologia fizyczna, oceanografia biologiczna, oceanografia chemiczna, oceanografia fizyczna, geologia morza, hydrobiologia, hydrochemia, fizyka morza, zasady pracy w morzu i strefie brzegowej, prawo morskie, planowanie badań i analiza danych, zasoby morza i ich wykorzystanie, ochrona środowiska morskiego;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

 Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:
 •  laboratoriach badawczych,
 •  przemyśle,
 •  drobnej wytwórczości,
 •  rybołówstwie,
 •  urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
 •  instytucjach związanych z gospodarka morską,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków