KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kierunek lekarski


Ogólnie

Zawód lekarza ma duży prestiż społeczny. Głównym zadaniem lekarza jest zachowanie zdrowia ludzkiego, leczenie chorych i poprawa jakości ich życia. To odpowiedzialna i trudna rola społeczna wymaga bardzo dobrego wykształcenia.

Absolwenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

Absolwenci powinni być przygotowani do:
  • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
  • udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
  • planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
  • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującego zasady humanitaryzmu,
  • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich),
  • prowadzenia badań i upowszechniania wyników,
  • nauczania wykonywania zawodu.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinni umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia, histologia, cytofizjologia i embriologia, biologia medyczna, biofizyka, chemia, biochemia, fizjologia, patomorfologia, patofizjologia, mikrobiologia, immunologia, genetyka kliniczna, farmakologia i toksykologia, higiena i epidemiologia, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, neurologia i neurochirurgia, otolaryngologia, okulistyka, dermatologia i wenerologia, psychiatria, choroby zakaźne, ortopedia i traumatologia, radiologia, anestezjologia i intensywna terapia, propedeutyka stomatologii, onkologia, medycyna sądowa i prawo, medycyna rodzinna, rehabilitacja, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa i medycyna katastrof;

Przynajmniej 50% zajęć powinno być prowadzone w formie ćwiczeń przygotowujących do wykonywania zawodu.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Czasy, gdy po medycynie zostawało się lekarzem minęły bezpowrotnie. Absolwenci kierunku lekarskiego są bardzo cenieni w firmach farmaceutycznych, na stanowiskach kierowniczych, jako menadżerowie, handlowcy i nie tylko.

Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ma możliwość pracy w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także może pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków