KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


Ogólnie

Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi. Wykazuje inicjatywę twórczą, potrafi podejmować decyzje oraz posiada znajomość podstawowych zagadnień prawnych.

W zależności od ukończonej specjalności, absolwent powinien posiadać muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia:

  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
  • działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach,
  • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych  w szkolnictwie muzycznym pierwszego i drugiego stopnia,
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego do liceum włącznie, 
  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej do
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
  • zajęć z rytmiki  w szkolnictwie  muzycznym pierwszego i drugiego stopnia,
  • zawodowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych,
  • muzyki kościelnej.

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

fortepian, harmonia, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, chór/zespoły instrumentalne, dyrygentura/dyrygowanie, czytanie partytur, instrumentacja, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, zajęcia muzyczno-ruchowe, instrumenty szkolne, historia kultury, specjalistyczna literatura muzyczna, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, improwizacja fortepianowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków