KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: leśnictwo


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz  ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.

Absolwent jest przygotowany do:

 • sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych,
 • projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu,
 • prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do:

 • zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych,
 • sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych,
 • projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu,
 • prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Kierunek leśnictwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, fizjologia roślin drzewiastych, botanika i zoologia leśna, ekologia, siedliskoznawstwo leśne, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, technika i inżynieria leśna, użytkowanie zasobów leśnych, geomatyka w leśnictwie, zarządzanie w leśnictwie, doświadczalnictwo leśne;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • jednostkach administracji Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa,
 • firmach związanych z leśnictwem.
Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków