KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: metalurgia


Ogólnie

Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.
Posiadają umiejętności:
 • korzystania z wiedzy w pracy zawodowej,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, uczestniczenia w pracy grupowej,
 • kierowania zespołami ludzkimi,
 • zakładania małych firm i zarządzania nimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia mają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali, a także modelowania procesów i komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do podejmowania twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Absolwenci powinni opanować umiejętności: kierowania zespołami działalności twórczej, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz organizacji jednostek gospodarczych.


Kierunek metalurgia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, nauka o materiałach, metalurgia i przetwórstwo metali, termodynamika techniczna i technika cieplna, metodyka badania materiałów, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów, teoria procesów metalurgicznych, metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych, teoria sprężystości i plastyczności, komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do działalności inżynierskiej w:
 • produkcji przemysłowej,
 • przetwórstwie metali i stopów,
 • laboratoriach specjalistycznych,
 • biurach projektowych i jednostkach gospodarczych,
Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków