KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: położnictwo


Ogólnie

Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa.
Absolwent posiada umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec:
 • kobiety i jej rodziny,
 • kobiety ciężarnej,
 • kobiety rodzącej,
 • położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium.
Posiada umiejętności:
 • rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej,
 • samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury,
 • wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa.

Posiada umiejętności:
 • organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej,
 • wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy,
 • współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości  opieki,
 • podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej,
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • wyznaczania obszarów podejmowania badań.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

anatomia, fizjologia, patologia, embriologia, badanie fizykalne, biochemia i biofizyka, genetyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, opieka położnicza, techniki położnicze i prowadzenie porodu, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna, diagnostyka w położnictwie i ginekologii, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, onkologia ginekologiczna, planowanie rodziny i seksuologia, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, choroby zakaźne w położnictwie, dietetyka, ratownictwo medyczne, badania w położnictwie, psychoterapia, nowoczesne techniki diagnostyczne, filozofia i teoria opieki, ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie, diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii, opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii, intensywny nadzór położniczy, zarządzanie w położnictwie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.
Może również pracować w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków