KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ochrona dóbr kultury


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu historii sztuki – powszechnej i polskiej – zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kultury i sztuki.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację – poprzez odwoływanie się do utrwalonych metod badawczych – zjawisk z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Powinien umieć:
 • dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę,
 • interpretować współczesne zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym,
 • orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury,
 • pracować w zespole oraz samodzielnie rozwiązywać problemy – również w niestandardowych sytuacjach,
 • wydawać opinie dotyczące ochrony zabytków kultury,
 • rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zabytków,
 • kreować sprzyjające ochronie zabytków zachowania społeczne.

Kierunek ochrona dóbr kultury możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia sztuki powszechnej i polskiej, filozoficzne i metodologiczne podstawy ochrony dóbr kultury, dokumentacja, podstawy konserwatorstwa, podstawy muzealnictwa, podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki, prawna ochrona zabytków, kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych, komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa, dzieje myśli o sztuce, metodologia historii sztuki, historia sztuki współczesnej, historia rzemiosł artystycznych, konserwatorstwo, muzealnictwo, historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki, europejskie, narodowe i regionalne strategie ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrona zabytków nieruchomych i archeologicznych, ochrona zabytków ruchomych, dziedzictwo kulturowe w regionie, restytucja dóbr kultury;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Dzięki tym studiom można zostać cenionym ekspertem w sprawach konserwatorstwa, muzealnictwa, historii sztuki, zabytkoznawstwa. Możliwości pracy jest wiele. Absolwent może pracować jako:
 • specjalista od konserwatorstwa zabytków w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownik muzeów i innych placówek gromadzących dzieła sztuki dawnej i współczesnej,
 • organizator wystaw i innych imprez artystycznych,
 • publicysta, recenzent wystaw artystycznych.
Jest przygotowany do pracy w:
 • placówkach muzealnych i galeriach sztuki,
 • domach aukcyjnych,
 • służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
 • instytucjach public relation,
 • fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego.
Absolwent powinien posiadać umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony dóbr kultury.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków