KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: historia


Ogólnie

To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznają nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywają wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne, gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.

Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.

Absolwent studiów II stopnia posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

język łaciński, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii, historia starożytna, prahistoria ziem polskich, historia średniowieczna, historia nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, statystyka i demografia historyczna, translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego, warsztat naukowego historyka, metodologia historii i historia historiografii;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:
  • placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • placówkach muzealnych, kulturalnych,
  • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów,
  • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumenty,
  • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej,
  • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków