KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria materiałowa


Ogólnie

Absolwenci posiadają:
 • wiedzę z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności,
 • umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających projektowanie materiałowe, a także do obsługi  specjalistycznego oprogramowania komputerowego i do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich.
Absolwenci przygotowani są do:
 • prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowym zapleczu badawczym,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego doboru materiałów inżynierskich,
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności  materiałów inżynierskich,
 • obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i nauki o materiałach inżynierskich, informatyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich i komputerowej nauki o materiałach oraz projektowania materiałowego produktów i ich elementów, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności.

Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej działalności w zakresie inżynierii materiałowej oraz informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich, a także kierowania zespołami działalności twórczej w tym zakresie,
 • pracy naukowo-badawczej oraz obsługi specjalistycznej aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • obsługi systemów informatycznych komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej,
 • projektowania procesów technologicznych oraz zarządzania produkcją w zakresie inżynierii materiałowej,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kierunek inżynieria materiałowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, nauka o materiałach, materiały inżynierskie, projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach, badanie materiałów, technologia procesów materiałowych, mechanika techniczna i pękanie oraz wytrzymałość materiałów, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, termodynamika techniczna, elektrotechnika i elektronika, systemy zarządzania, kształtowanie struktury i własność materiałów inżynierskich, zaawansowane metody badania materiałów, projektowanie materiałów inżynierskich i technologia procesów materiałowych, komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej, zarządzanie produkcją, usługami i personelem;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • instytucjach tworzących i eksploatujących systemy komputerowe w inżynierii materiałowej.
Absolwenci powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków