KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: politologia


Ogólnie

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska. Powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Powinien znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent studiów II stopnia powinien posiadać rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent powinien umieć analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. Powinien umieć kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Powinien umieć podejmować decyzje polityczne.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

nauka o państwie i prawie, nauka o polityce, myśl polityczna, systemy polityczne, najnowsza historia polityczna, historia polityczna Polski XX wieku, system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, partie polityczne i systemy partyjne, administracja publiczna, samorząd i polityka lokalna, marketing polityczny, polityka społeczna i gospodarcza, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, statystyka i demografia, organizacja i zarządzanie, teoria polityki, metodologia badań politologicznych, ruchy społeczne, historia instytucji politycznych, filozofia i etyka polityki, socjologia polityki, psychologia polityki, komunikowanie polityczne, decydowanie polityczne, prawo europejskie;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia lub konwersatoria.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Dziś dyplom nawet najbardziej renomowanej wyższej uczelni pracy nie gwarantuje. Ale ukończenie politologii daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. Zdobyta wiedza pozwala również łatwo przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci politologii są chętnie zatrudniani jako:

  • eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej,
  • dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni,
  • specjaliści od public relations,
  • pracownicy służby cywilnej i samorządowej,
  • doradcy polityczni (przy strukturach partyjnych),
  • organizatorzy spotkań publicznych,
  • eksperci od rozwiązywania konfliktów społecznych,
  • specjaliści w dziedzinie dyplomacji.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków