KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biologia


Ogólnie

Biologia to tradycyjna ale stale rozwijająca się dziedzina wiedzy, która wymaga od maturzystów nie tylko wiedzy podstawowej z biologii ale także zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzy z chemii, fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej oraz znajomości języka angielskiego.

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biologii.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

ciągi i szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa, biofizyka, mechanika klasyczna, właściwości materii, optyka falowa i geometryczna, spektroskopia, krystalografia,  prawa chemii, budowa cząsteczek, kinetyka chemiczna, elektrochemia, biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa, metodologia nauk przyrodniczych, metody statystyczne w biologii, bioetyka, techniki mikroskopowe, metody kultur in vitro, paleobiologia, techniki rekonstrukcji filogenezy,  bioinformatyka, ekologia roślin, hydrobiologia, techniki znakowania cząsteczek biologicznych, ekologia ewolucyjna, biologia wybranych grup organizmów, endokrynologia, biogeografia, genetyka człowieka;

Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub zajęcia terenowe – ostatnie w wymiarze nie mniejszym niż 120 h.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy jako:
  • specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia,
  • nauczyciel biologii we wszystkich typach szkół oraz placówkach oświatowych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
  • członek zespołu lub samodzielny specjalista wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
  • ekspert od fauny, flory w specjalistycznych placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.,
  • specjalista w placówkach zajmujących się hodowlą, wdrażaniem i popularyzacją nowoczesnych metod i opracowań z tej dziedziny.
Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków