KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: rybactwo


Ogólnie

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Posiada umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi ocenić stan zdrowotny ryb. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, a także zasady sterowania tymi procesami. Zna podstawy gospodarowania wyżej wymienionymi organizmami w warunkach naturalnych. Posiada wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki rybackiej.

Absolwent studiów II stopnia posiada gruntowną wiedzę z zakresu rybactwa poszerzoną o wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym, a także z zakresu nauk technicznych i metodyki badań ichtiologicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu rybactwa w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach. Umie wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na doskonalenie materiału hodowlanego i zarybieniowego oraz umie wykorzystywać metody biotechnologiczne w produkcji rybackiej. Umie porozumiewać się w sprawach ichtiologicznych zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.


Kierunek rybactwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, biologia, mikrobiologia i genetyka, chemia, biochemia i hydrochemia, taksonomia ryb, anatomia i embriologia ryb, biologia i fizjologia ryb, rozród ryb i wylęgarnictwo, zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej, metody chowu i hodowli ryb, choroby ryb i toksykologia, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód, doświadczalnictwo rybackie, akwakultura, rybactwo, ochrona środowiska wodnego;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe lub terenowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej związanej z rybactwem oraz podjęcia pracy w:
  • instytutach badawczych,
  • instytucjach zintegrowanego zarządzania,
  • instytucjach  ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji unijnej, państwowej i samorządowej,
  • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków