KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: prawo kanoniczne


Ogólnie

Absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Powinien wykazać się gruntowną wiedzą prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończonych studiów kanonistycznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem łacińskim jako językiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego.

Kierunek prawo kanoniczne możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

logika i metodologia dla prawników, etyka, filozofia prawa, prawo rzymskie, historia powszechnego prawa kanonicznego, teologia, historia kościelnego prawa polskiego, teoria prawa kanonicznego, normy ogólne prawa kanonicznego, ustrój Kościoła, prawo zakonne, prawo o posłudze nauczania, prawo o sakramentach, prawo małżeńskie i rodzinne, prawo majątkowe, prawo karne, prawo procesowe;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do:
  • aktywności jako pracownik administracji kościelnej,
  • działalności w sądownictwie kościelnym jako: sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków