KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: chemia budowlana

Chemia Budowlana to unikatowy kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Przez pierwsze dwa lata student zdobywa wiedzę na AGH, a następnie spędza po jednym semestrze w Łodzi i Gdańsku, wracając na semestr dyplomowy do Krakowa. Taka organizacja studiów pozwala na uzyskanie najwyższych możliwych kompetencji, dzięki starannie wyselekcjonowanej ofercie dydaktycznej trzech uczelni partnerskich. Uzyskana wiedza jest więc pełniejsza, co zdecydowanie zwiększa szanse na wymagającym rynku pracy. W szczególności absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • matematyki, niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych,
 • fizyki, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w procesach chemicznych,
 • chemii, w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów,
 • materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych,
 • podstawowych pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania, podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych; znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
 • pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów,
 • opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego,
 • potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich,
 • potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski.

Kierunek chemia budowlana możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy przed 7 semestrem studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa „Lafarge”, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.
Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych,
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika),
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe),
 • w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
 • laboratoria,
 • instytucje badawcze,
 • szkoły i uczelnie,
 • działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków