KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: astronomia


Ogólnie

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znalezienie pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego czy zaobserwowanie znacznie większej, niż wcześniej sądzono, liczby planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają nawet na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą. Z drugiej zaś strony, w czasie studiów na astronomii można bardzo dobrze nauczyć się wszechstronnego wykorzystywania komputerów i obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu astronomii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent rozumie i umie opisać zjawiska przyrodnicze, formułować problem badawczy oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu astronomii oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i umiejętności pozwalają mu na formułowanie i  rozwiązywanie problemów astronomicznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Absolwent umie znajdować wiedzę w literaturze fachowej oraz prowadzić dyskusje zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.

Kierunek astronomia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

astronomia ogólna, matematyka, fizyka, elektrodynamika, fizyka kwantowa, laboratorium fizyczne, mechanika klasyczna i relatywistyczna, obserwacje astronomiczne, fizyka układów planetarnych, fizyka teoretyczna, astrofizyka, astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, mechanika nieba;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia projektowe, audytoryjne bądź laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem, produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych i teletransmisyjnych. Wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w obserwatoriach astronomicznych.
Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci astronomii zatrudniani są na przykład jako:

  • specjaliści w ośrodkach badawczych,
  • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
  • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków