KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: filologia polska


Ogólnie

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Studiowanie filologii polskiej polega przede wszystkim na czytaniu. Lektur jest bardzo dużo, dlatego warto zainwestować w kurs szybkiego czytania. Na pierwszym roku pojawia się kultura języka polskiego (KJP), która wymaga od studenta znajomości wszelkich zasad poprawności językowej. W kolejnych latach poznaje się literaturę różnych epok od romantyzmu do współczesności oraz zagłębianie się w tajniki gramatyki opisowej i historycznej. Dla niektórych zaskoczeniem jest logika.
Absolwent posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze filologii polskiej, historia polski, historia filozofii, historia literatury polskiej, teoria literatury, językoznawstwo historyczne i współczesne, teoria kultury, literaturoznawstwo, językoznawstwo, metodologia badań literackich, metodologia badań nad językiem;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Absolwent kierunku filologia polska, posiadający wiedzę ogólnohumanistyczną, powinien być przygotowany do pracy naukowej lub do wykonywania zawodu nauczyciela (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych odrębnymi przepisami). Ponadto będzie mógł zdobywać węższe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu (prasa codzienna, radio, telewizja). Poszerzona specjalizacja nauczycielska powinna mu zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w różnych typach szkół (zależnie od profilu i oferty szkoły wyższej).
Osoby ze specjalizacji nauczycielskiej muszą odbyć obowiązkowe, organizowane przez uczelnię, praktyki w szkołach. Pozostali mogą na własną rękę starać się o przyjęcie na praktyki np. w redakcjach gazet, agencjach PR, wydawnictwach – nie jest to trudne. Już podczas studiów poloniści dorabiają sobie udzielając korepetycji. Niektórzy zajmują się redagowaniem tekstów lub pisaniem artykułów do gazet studenckich.
Filologia polska otwiera przed absolwentem kilka możliwości pracy zawodowej (w zależności od wybranej specjalizacji). Można pracować m.in. jako:
  • nauczyciel języka polskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • specjalista od upowszechniania kultury,
  • organizator imprez kulturalnych, artystycznych, animator kultury,
  • kierownik literacki placówek teatralnych,
  • recenzent, krytyk literacki, filmowy, teatralny.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków