KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biotechnologia


Ogólnie

Biotechnologia, to stosunkowo nowa i bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy która wymaga od maturzystów nie tylko wiedzy podstawowej z biologii, zainteresowanie z dziedziny genetyki, bioinżynierii i medycyny. Kandydaci powinni wyróżniać się dobrymi zdolnościami percepcyjnymi i manualnymi. Potrzebna jest  także wiedza z chemii, fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej oraz znajomości języka angielskiego.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwenci studiów II stopnia powinni dysponować wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu kierunku studiów.

Absolwenci powinni być przygotowani do:
 • wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych,
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o  pożądanych cechach,
 • projektowania i prowadzenia eksperymentu,
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, biofizyka, chemia, biologia eksperymentalna, biologiczne aspekty biotechnologii, technologiczne aspekty biotechnologii, metodologia pracy doświadczalnej, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty biotechnologii;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent biotechnologii staje się cenionym reprezentantem bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
 • jako specjaliści w ośrodkach badawczych, a także wdrażających technologie wykorzystujące najnowszą wiedzę z zakresu biochemii, biologii molekularnej,
 • jako eksperci w pracowniach, laboratoriach w przemyśle spożywczym, firmach produkujących kosmetyki oraz artykuły chemii gospodarczej,
 • jako specjaliści w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie,
 • jako specjaliści w krajach Unii Europejskiej i USA, gdzie istnieje także możliwość dalszego kształcenia,
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz w przemyśle biotechnologicznym,
 • w nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze),
 • w prywatnych laboratoriach badawczych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków