KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: fizyka


Ogólnie

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii: telefonów komórkowych, komputerów. Studiowanie fizyki pozwala więc zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój  nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.

Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, podstawy fizyki, astronomia, elektrodynamika, podstawy fizyki kwantowej, laboratorium fizyczne, mechanika klasyczna i relatywistyczna, termodynamika i fizyka statystyczna, fizyka teoretyczna, fizyka fazy skondensowanej, fizyka kwantowa;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Absolwenci fizyki zatrudniani są na przykład:

  • jako specjaliści w branży elektronicznej,
  • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie,
  • jako nauczyciele fizyki w placówkach oświatowych,
  • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
  • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków