KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomicznych, techniczno-technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii i mediów. Powinien znać zagadnienia finansów, zarządzania i marketingu oraz techniki negocjacji i pracy zespołowej, a także umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Powinien być przygotowany do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach medialnych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

ekonomia, prawo, film i sztuki audiowizualne, media, informacja i komunikowanie, historia kultury i sztuki, organizacja i ekonomika kinematografii, telewizji oraz produkcji telewizyjno-filmowej, technologia i technika produkcji telewizyjno-filmowej, finansowe aspekty produkcji telewizyjno-filmowej, organizacja i zarządzanie, marketing i promocja w kulturze oraz mediach, wiedza o kulturze i sztuce współczesnej, psychologia i komunikacja społeczna, źródła i metody finansowania produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych, zarządzanie i techniki kierownicze w produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych, prawne i etyczne aspekty produkcji audiowizualnej, warsztat producenta i kierownika produkcji telewizyjno-filmowej, dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent posiada kompetencje predestynujące go do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych – teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli:
  • kierownika produkcji,
  • producenta utworów audiowizualnych,
a także funkcji kierowniczych w:
  • firmach zajmujących się dystrybucją i rozpowszechnianiem utworów audiowizualnych,
  • instytucjach kulturalnych i agencjach impresariatu artystycznego,
  • podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy i Public Relations.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków