KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: dyrygentura


Ogólnie

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Powinien być przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent, który zamierza pracować w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek dyrygentura możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

literatura muzyczna, historia form i stylów, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt,fortepian, chór/orkiestra, instrumentacja, dyrygentura, czytanie partytur, techniki kompozytorskie, propedeutyka kompozycji, prelekcja i krytyka, marketing i zarządzanie;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent posiada kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej oraz niezbędną wiedzę muzyczną pozwalającą na:
  • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem,
  • indywidualną i oryginalną interpretacją dzieła muzycznego,
  • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe,
  • kształtowanie repertuaru artystycznego tych instytucjach,
  • określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta,
  • pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków